"D'GESCHICHT VUN ENGEM VIRUS"

  • Science + Research
  • Experience Design
(01 – Exhibition)
  • Conception
  • Content Creation
  • Exhibition Design
  • Interactive Design
  • Editorial Design
https://duktor.lu/wp-content/uploads/2021/07/duktor-projekt-covid-19-exhibition_18.jpg
https://duktor.lu/wp-content/uploads/2021/07/duktor-projekt-covid-19-exhibition_20.jpg
https://duktor.lu/wp-content/uploads/2021/07/duktor-projekt-covid-19-exhibition_24.jpg
(02 - Book)
(03 - Communication)